Powrót do strony głównej

Regulamin serwisu. Regulamin SMS / IVR

Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem ezoterykatv.pl prowadzonej przez PHU GROWLINE WIECZORKOWSKI TOMASZ, z siedzibą na ulicy Akacjowej 7 lok. 14, 41-200 Sosnowiec, NIP 644-32-59-467 ("Administrator")

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa główne cechy świadczenia usługi, w szczególności sposób i termin spełnienia świadczenia, wysokość oraz sposób płatności, sposób odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy, sposób wnoszenia reklamacji, okres trwania umowy, jak również sposób przetwarzania danych;
 2. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub reklamacje należy kierować na adres Administratora lub pod adres e-mail: [email protected]
 3. Usługa przeznaczona jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i uprawniona do użytkowania telefonu, który wykorzystuje do skorzystania z usługi
 4. Operatorem Usługi SMS Premium / IVR jest: TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul.Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, NIP 525-10-65-169, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000545770 (dalej jako: "Operator").

II. Korzystanie z Usługi SMS Premium

 1. Usługa ma charakter ezoteryczny i takich treści Użytkownik powinien się spodziewać.
 2. Do skorzystania z usługi Użytkownik musi korzystać z polskiej sieci komórkowej.
 3. Opłata za SMS Premium na numer 7336 wynosi 3zł netto (3,69 z VAT).
 4. Wysłanie pierwszego SMSa bez początku 'DAR' lub 'ODCZYT' nie jest podstawą reklamacji.
 5. W treści SMSa powinno znaleźć się pytanie, na które odpowie wróżka lub jej najbliższa asystenka.
 6. Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym umożliwiającym korzystanie z Usługi jest numer jego telefonu.
 7. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek danych identyfikacyjnych; podając takie informacje czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 8. Użytkownik może przerwać rozmowę przez SMS w każdej chwili poprzed brak odpowiedzi do wróżki.
 9. Na potrzeby przeprowadzenia wróżby, postawienia horoskopu lub kart wróż/wróżka może poprosić o dodatkowe dane tj. data urodzenia, imię itp. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podane przez Użytkownika dane nie będą notowane oraz wykorzystywane w żaden sposób po zakończeniu rozmowy.
 10. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

III. Korzystanie z Usługi IVR

 1. Usługa ma charakter ezoteryczny i takich treści Użytkownik powinien się spodziewać.
 2. Do skorzystania z usługi Użytkownik musi korzystać z polskiej sieci komórkowej lub stacjonarnej.
 3. Opłata za połaczenie z numerami o początu 708 780 xxx (np. 708 780 532) wynosi 4zł (4,92 z VAT) za minutę połączenia.
 4. Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym umożliwiającym korzystanie z Usługi jest numer jego telefonu.
 5. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek danych identyfikacyjnych; podając takie informacje czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 6. Po nawiązaniu połączenia Użytkownik może w każdej chwili przerwać korzystanie z usługi przez przerwanie połaczenia.
 7. Na potrzeby przeprowadzenia wróżby, postawienia horoskopu lub kart wróż/wróżka może poprosić o dodatkowe dane tj. data urodzenia, imię itp. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podane przez Użytkownika dane nie będą notowane oraz wykorzystywane w żaden sposób po zakończeniu rozmowy.
 8. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

IV. Odpowiedzialność

 1. Administrator i Operator dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 2. Administrator i Operator nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. treść wiadomości przekazywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
  2. korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego,
  3. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
  4. szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi,
  5. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator / Operator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
  6. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje można składać na adres mailowy: [email protected]
 2. Zostaną one rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.
 3. Prawem właściwym dla wykonania Umowy, jak również sporów zaistniałych pomiędzy Administratorem oraz Klientem jest prawo polskie;
 4. Klient, będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposób rozwiązywania sporów można zapoznać się na stronie www.uokik.gov.pl.
 5. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z zawartej Umowy pozostaje Sąd właściwy dla siedziby Klienta;
 6. Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej (na stronie głównej) Portalu oraz sporządzić jego wydruk.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl.